Avfall

Övergripande mål: "År 2020 ska avfallshanteringen i SÖRAB-kommunerna vara en del av ett hållbart samhälle där människan står i centrum. Avfallsplaneringen ska ske med bästa möjliga resursutnyttjande och minsta möjliga miljöpåverkan. Det avfall som uppkommer ska vara en resurs och inte ett miljöproblem." (Källa: SÖRAB-kommungemensamma avfallsplan)

Miljöbelastningen blir mindre om avfall aldrig uppstår och när avfallet sorteras rätt. Större kunskap hos företag och organisationer leder förhoppningsvis till ökad sortering. Kommunerna kan erbjuda större valfrihet och bekvämare system för insamling samt styra genom avfallstaxan. För att nå de mål som satts upp krävs att varje enskild individ som bor eller arbetar i regionen, drar sitt strå till stacken.

Redovisning sker med ett års förskjutning. 2015 redovisas statistik från 2014.

Bedömning: Effektmålet ser ut att uppnås Effektmålet ser ut att uppnås

Avfallsmängder

Kärl- och säckavfall

Nyckeltal MP.4.1 Mängd insamlat kärl- och säckavfall (hushållsavfall) per person.
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2009
Senaste värdet: 209 kg/person2015

Grovavfall

Nyckeltal MP.4.2 Mängd insamlat grovavfall.
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2009
Senaste värdet: 150 kg/person2015

Förpacknings- och tidningsmaterial

Nyckeltal MP.4.3 Mängd insamlat förpacknings- och tidningsmaterial.
Trend: Utvecklingen går åt fel hållUtvecklingen går åt fel håll sedan 2009
Senaste värdet: 63 kg/person2015

Farligt avfall

Nyckeltal MP.4.4 Mängd farligt avfall från hushåll som samlats in via kommunens försorg.
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2009
Senaste värdet: 6,3 kg/person2015

Elavfall

Nyckeltal MP.4.5 Elektriska och elektroniska produkter totalt (inkl elavfall med producentansvar).
Trend: Utvecklingen går åt fel hållUtvecklingen går åt fel håll sedan 2009
Senaste värdet: 9,99 kg/person2015

Behandling av avfall

Materialåtervinning

Nyckeltal MP.4.6 Mängd hushållsavfall till materialåtervinning.
Trend: Utvecklingen går åt fel hållUtvecklingen går åt fel håll sedan 2009
Senaste värdet: 140 kg/person2015

Förbränning

Nyckeltal MP.4.7 Mängd hushållsavfall till förbränning (med energiåtervinning).
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2009
Senaste värdet: 273 kg/person2015

Återvinning av matavfall

Nyckeltal MP.4.8 Mängd matavfall från hushåll, restauranger, storkök och butiker som återvinns genom central biologisk behandling.
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2010
Senaste värdet: 18,5 kg/person2015

Hemkompostering och avfallskvarn

Nyckeltal MP.4.9 Mängd hushållsavfall som hemkomposteras eller mals ner i avloppsnätet.
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2009
Senaste värdet: 4,5 kg/person2015

Deponering

Nyckeltal MP.4.10 Mängd deponirest från hushåll.
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2009
Senaste värdet: 5,8 kg/person2015

Sopbilar med fordonsgas

Nyckeltal MP.4.11 Andel kilometer som har körts med fordonsgas.
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2009
Senaste värdet: 92 %2015
Kontakta oss

Kontakta oss

Vi svarar på dina frågor

Riddarplatsen 5
177 80 Järfälla
Mån–tor kl 8–16.45
Fre kl 8–15

Kontakta oss telefonnummer

08-580 285 00

Kontakta oss

Kontakta oss

Vi svarar på dina frågor

Riddarplatsen 5
177 80 Järfälla
Mån–tor kl 8–16.45
Fre kl 8–15

kontakta oss skriv Kontakta oss telefonnummer Tyck till