Det goda livet i Järfälla

Inriktningsmål: "I Järfälla har alla människor god tillgång till attraktiva parker och naturområden med ett rikt växt- och djurliv och alla ska kunna vistas i Järfälla utan att drabbas av negativa miljörelaterade hälsoeffekter."

En miljö med minimalt av miljöstörningar är en grund för att människor, djur och växter ska få ett gott liv i Järfälla. Detta uppnår vi genom att olägenheter åtgärdas och att miljöfrågorna fortsätter att integreras i samhällsplaneringen.

Kommunen har en viktig roll genom samhällsplanering och tillsyn samt genom drift och underhåll av fastigheter, vägar, avlopp, parker och naturområden samt jordbruk.

Effektmål för Järfälla

Effektmålet blir svårt att nåBostadsnära natur

Effektmål MP.3.1 Alla bostäder och förskolor ska även år 2020 ha tillgång till variationsrik bostadsnära natur.
Trend: 0 av 1 indikatorer har en positiv trend
Åtgärdsstatus: åtgärder är genomförda

Effektmålet blir svårt att nåBuller

Effektmål MP.3.2 Andelen boende som är bullerstörda av väg- och spårtrafik ska till 2020 minska med 20 procent jämfört med 2009.
Trend: 0 av 1 indikatorer har en positiv trend
Åtgärdsstatus: åtgärder är genomförda

Måluppfyllelsen kan inte bedömasBiologiskt värdefull mark

Effektmål MP.3.3 Arealen biologiskt värdefull mark inom befintliga grönområden som genom vård och tillsyn behåller eller ökar sina värden ska senast 2020 ha ökat med 20 procent med 2009 som referensår.
Trend: 0 av 1 indikatorer har en positiv trend
Åtgärdsstatus: åtgärder är genomförda

Måluppfyllelsen kan inte bedömasGod vattenstatus

Effektmål MP.3.4 Mälaren och kommunens sjöar och vattendrag ska senast år 2020 genom åtgärder uppnå god vattenstatus.
Trend: 0 av 1 indikatorer har en positiv trend
Åtgärdsstatus: åtgärder är genomförda

Osäkert om effektmålet kan uppnåsPlanterade träd

Effektmål MP.3.5 För varje ny bostad som byggs i Järfälla ska ett nytt träd planteras.
Trend: 0 av 1 indikatorer har en positiv trend

Effektmål för kommunorganisationen

Effektmålet blir svårt att nåMiljöklassade lokaler

Effektmål MP.3.6 Alla kommunägda lokaler och fastigheter ska senast år 2020 uppnå miljöklass brons.
Trend: 1 av 1 indikatorer har en positiv trend
Åtgärdsstatus: åtgärder är genomförda

Osäkert om effektmålet kan uppnåsMiljöprogram vid nybyggande

Effektmål MP.3.7 Allt kommunalt nybyggande och alla byggprojekt över 50 lägenheter på kommunalt ägd mark ska innehålla krav på miljöprogram.
Trend: 0 av 2 indikatorer har en positiv trend0 av 2 indikatorer har en positiv trend
Åtgärdsstatus: åtgärder är genomförda

Kompletterande nyckeltal

Effektmålet ser ut att uppnåsDet goda livet - luft

Effektmål MP.3.8 Inga kommunala mål finns uppsatta. Nyckeltalen är kompletterande nyckeltal gällande luftkvalitén i Järfälla som har bäring på "Det goda livet i Järfälla".
Trend: 3 av 5 indikatorer har en positiv trend3 av 5 indikatorer har en positiv trend
Kontakta oss

Kontakta oss

Vi svarar på dina frågor

Riddarplatsen 5
177 80 Järfälla
Mån–tor kl 8–16.45
Fre kl 8–15

Kontakta oss telefonnummer

08-580 285 00

Kontakta oss

Kontakta oss

Vi svarar på dina frågor

Riddarplatsen 5
177 80 Järfälla
Mån–tor kl 8–16.45
Fre kl 8–15

kontakta oss skriv Kontakta oss telefonnummer Tyck till